QUICK

오시는길

의료진

예약안내

온라인상담

블로그

인스타그램로고 인스타

>제증명 수수료


중분류

소분류

 진료비용항목

 

항목별 가격정보(단위:원)

 

 

 

 

 

특이사항

최종 변경일

코드

명칭

구분

비용

최저비용

최고비용

치료재료대 포함

약제비 포함

 

21.04.29

제증명 수수료

진단서

PDZ010000

일반 진단서

 

10,000

 

 

 

 

 

21.04.29 

PDE010001

영문 진단서

 

20,000

 

 

 

 

 

21.04.29 

확인서

PDZ090004

통원확인서

 

3,000

 

 

 

 

 

21.04.29 

PDZ090007

진료확인서

 

3,000

 

 

 

 

 

21.04.29 

진료기록영상

PDZ110004

CD copy

 

10,000

 

 

 

 

 

21.04.29 

진료기록사본

PDZ110101

의무기록사본 (1~5매)

 

1,000

 

 

 

 

 

21.04.29 

PDZ110102

의무기록사본 (5매 이상,장당)

 

100

 

 

 

 

 

21.04.29 


>행위료

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

중분류

소분류

진료비용항목

 

항목별 가격정보(단위:원)

 

 

 

 

 

특이사항

최종 변경일

코드

명칭

구분

비용

최저비용

최고비용

치료재료대 포함

약제비 포함

 


검체 검사료

항뮬러관호르몬 [정밀면역검사]

D37300000

항뮬러관호르몬 [정밀면역검사]

 

50,000

 

 

O

X

 

21.04.29 

비침습적 산전검사(NIPT)

3Z2600001

비침습적 산전검사(NIPT)

 

600,000

 

 

O

X

 

21.04.29 

병리 검사료

세포병리검사

3Z2102202

액상세포검사-자궁질 세포병리검사

 

39,690

 

 

O

X

 

21.04.29 

초음파

검사료

(기본 초음파)

단순 초음파

EB4010000

단순 초음파 Ⅰ

 

11,390O

X

 

21.04.29 

EB4020000

단순 초음파 Ⅱ

 

22,780O

X

 

21.04.29 

복부-여성생식기 초음파

EB4550001

일반

 

75,930

 

 

O

X

 

21.04.29 

EB4560001

일반-자궁내 생리식염수를 주입하여 검사

 

97,120

 

 

O

X

 

21.04.29 

EB4570001

정밀

 

111,250

 

 

O

X

 

21.04.29 

초음파

검사료

(진단 초음파)

임산부 초음파

EB5110000

임산부-제 1삼분기-일반

 

59,450O

X

 

21.04.29 

EB5130000

임산부-제1삼분기-정밀

 

106,090O

X

 

21.04.29 

EB5150000

임산부-제2,3삼분기-일반

 

84,160O

X

 

21.04.29 

EB5170000

임산부-제2,3삼분기-정밀

 

180,360O

X

 

21.04.29 

처치 및 수술료

(보조생식술)

정자채취 및 처리

RZ6400000

정자채취 및 처리

 

98,530

 

 

O

X

 

21.04.29 

난자채취 및 처리 [양측] [초음파유도료 포함]

RZ6410000

난자채취-성숙난자-10개 이하 Y

 

762,520

 

 

O

X

 

21.04.29 

RZ6410000

난자채취-성숙난자-11개 이상 N

 

858,950

 

 

O

X

 

21.04.29 

수정 및 확인

RZ6420001

수정-일반-10개 이하 N

 

156,800

 

 

O

X

 

21.04.29 

RZ6420001

수정-일반 -11개 이상 N

 

205,010

 

 

O

X

 

21.04.29 

RZ6420002

수정ICSI- 1~5개 N

 

436,520

 

 

O

X

 

21.04.29 

RZ6420002

수정-ICSI-6~10개 N

 

508,840

 

 

O

X

 

21.04.29 

RZ6420002

수정- ICSI-11개 이상 N

 

581,150

 

 

O

X

 

21.04.29 

RZ6420002

수정 및 확인-세포질내 정자 주입술-히알루론산 결합 정자선별 시행-1~5개 N

 

484,730

 

 

O

X

 

21.04.29 

RZ6420002

수정 및 확인-세포질내 정자 주입술-히알루론산 결합 정자선별 시행-6~10개 N

 

557,050

 

 

O

X

 

21.04.29 

RZ6420002

수정 및 확인-세포질내 정자 주입술-히알루론산 결합 정자선별 시행-11개 이상 N

 

629,360

 

 

O

X

 

21.04.29 

배아 배양 및 관찰

RZ6440000

배양-수정 확인 후 1~2일 배양-10개 이하 N

 

110,040

 

 

O

X

 

21.04.29 

RZ6440000

배양-수정 확인 후 1~2일 배양-11개 이상 N

 

158,250

 

 

O

X

 

21.04.29 

RZ6440000

배양-수정 확인 후 3일이상 배양-10개 이하 N

 

198,070

 

 

O

X

 

21.04.29 

RZ6440000

배양-수정 확인 후 3일이상 배양-11개 이상 N

 

246,290

 

 

O

X

 

21.04.29 

배아 이식 [초음파 유도료 포함]

RZ6450000

배아 이식[초음파유도료 포함]-자궁경관을 통한 이식 N

 

433,330

 

 

O

X

 

21.04.29 

RZ6450000

배아 이식[초음파유도료 포함] -카테터 2개 이상 사용 N

 

481,540

 

 

O

X

 

21.04.29 

해동

RZ6430000

해동-기타(배아, 난자, 난소조직, 고환조직) N

 

306,810

 

 

O

X

 

21.04.29 

RZ6430000

해동-정자 N

 

129,300

 

 

O

X

 

21.04.29 

자궁강내 정자주입술 [초음파유도료 포함]

RZ6460000

자궁강내 정자주입술 [초음파유도료 포함]

 

163,590

 

 

O

X

 

21.04.29 

배아 동결.보존

RZ6470000

할구배아동결3년(1-2)

 

390,000

 

 

O

X

 

21.04.29 

RZ6470000

할구배아동결3년(3-5)

 

490,000

 

 

O

X

 

21.04.29 

RZ6470000

할구배아동결3년(6-8)

 

590,000

 

 

O

X

 

21.04.29 

RZ6470000

할구배아동결3년(9-14)

 

690,000

 

 

O

X

 

21.04.29 

RZ6470000

할구배아동결3년(15-24)

 

790,000

 

 

O

X

 

21.04.29 

RZ6470000

할구배아동결3년(>25)

 

860,000

 

 

O

X

 

21.04.29 

RZ6470000

할구배아동결1년(1-2)

 

330,000

 

 

O

X

 

21.04.29 

RZ6470000

할구배아동결1년(3-5)

 

440,000

 

 

O

X

 

21.04.29 

RZ6470000

할구배아동결1년(6-8)

 

550,000

 

 

O

X

 

21.04.29 

RZ6470000

할구배아동결1년(9-14)

 

660,000

 

 

O

X

 

21.04.29 

RZ6470000

포배기배아동결3년(1-2)

 

380,000

 

 

O

X

 

21.04.29 

RZ6470000

포배기배아동결3년(개당추가)

 

180,000

 

 

O

X

 

21.04.29 

RZ6470000

포배기배아동결1년(1-2)

 

300,000

 

 

O

X

 

21.04.29 

RZ6470000

포배기배아동결1년(개당추가)

 

150,000

 

 

O

X

 

21.04.29 

예방접종료

A형 간염

3Z5202008

A형 간염-박타프리필드시린지 1ml

 

80,000

 

 

O

O

 

21.04.29